Zhengxing Sun

Full Professor, Nanjing University
Higher Education

Experience

Full Professor
Nanjing University
1001-5000; Educational; 高等教育
January 1999 - Present

Patents (10)

Image restoring method
Chen Yulei, Sun Zhengxing, Yang Kewei, Zhang Yan, Zhou Jie
July 14, 2010: 201010102109

Preparation method of skeleton silicon-rich Y-shaped molecular sieve
Gao Xiaohui, Gao Xionghou, Guo Hui, Guo Qiaoxia, Lin Feng, Liu Conghua, Pang Xinmei, Shen Baojian, Shen Wei, Sun Guofeng, Qin Zhengxing, Wang Baojie, Wang Guofeng, Xie Shuai, Zeng Penghui, Zhao Hongjuan, Zhu Mingye
June 9, 2010: 200810223772

Method for preparing Y type molecular sieve containing rare earth
Gao Xionghou, Guo Hui, Guo Qiaoxia, Lin Feng, Liu Conghua, Pang Xinmei, Qin Song, Shen Baojian, Shen Wei, Sun Guofeng, Qin Zhengxing, Wang Baojie, Wang Guofeng, Xie Shuai, Zeng Penghui, Zhang Junyi, Zhao Hongjuan, Zhao Xiaozheng, Zhu Mingye
June 9, 2010: 200810223770

Alkali treatment modifying method of Y-shaped molecular sieve
Gao Xionghou, Guo Hui, Guo Qiaoxia, Lin Feng, Liu Conghua, Pang Xinmei, Qin Song, Shen Baojian, Shen Wei, Sun Guofeng, Qin Zhengxing, Wang Baojie, Wang Guofeng, Xie Shuai, Zeng Penghui, Zhang Junyi, Zhao Hongjuan, Zhao Xiaozheng, Zhu Mingye
June 9, 2010: 200810223771

U-turn boring method of slotted hole of horizontal boring machine
Sun Fei, Zhang Zhengxing
January 13, 2010: 200910013155

Cutting feed adjusting method of horizontal boring mill dialgage device
Sun Fei, Zhang Zhengxing
January 13, 2010: 200910013150

Dried wood-louse extract, preparation method and use thereof in preparing analgesic
Teng Lirong, Meng Qingfan, Liu Danmei, Zhou Jie, Tian Xiaole, Su Zhengxing, Sun Fengying
March 25, 2009: 200810051393

Mobile phone cover with charge function
Su Jinbao, Sun Zhengxing
November 7, 2007: 200620156285

Image sensor element and mfg. method
Zhuang Zhengxing, Long Zanlun, Zheng Zhihong, Sun Weichen
June 13, 2007: 200510129706

Push feeding type semi-mechanical coal combustion kiln
Sun Baofang, Li Zhengxing, Qi Guiquan
August 3, 1994: 93241801